ANASAYFA MOBİL SAYFA ALAÇAM VİDEOLAR VEFAT İLANLARI FACEBOOK HABER ARA İLETİŞİM

HABER ARA

Online Kişi:

AÇIKTAN ŞİŞE BİDON VS BENZİN SATIŞI YASAKLANDI

AÇIKTAN ŞİŞE BİDON VS BENZİN SATIŞI YASAKLANDI

Tarih
Bu haber 2096 defa okunmuştur.

SAMSUN VALİLİĞİNDEN

AKARYAKIT SATIŞIYLA İLGİLİ KARAR
15 Mart 2016 Salı
SAMSUN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN BİDON, ŞİŞE VE BENZERİ KAPLARLA YA DA AÇIKTAN YAKIT ALINMASI VE SATIŞININ DENETLENMESİNE DAİR KARAR

KARAR TARİHİ     : 14/03/2016
KARAR SAYISI     : 2016/78
Amaç
Madde 1 – Ülkemizin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği ve terör örgütünün eylem sürecini artırmaya çalıştığı bu günlerde huzur ortamını bozmak için özellikle provokatif nitelikli eylemlerde kullanılan Molotof bombası yapmak ve muhtemel güvenlik zafiyeti oluşturmak için bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yanıcı madde tedarik edilmeye çalışıldığı, mevcut mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığı için ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bu tarz açıkta akaryakıt satışına denetim getirilmesi amaçlanmıştır.  
    Kapsam
    Madde 2- Bu karar, Samsun il sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.
    Hukuki Dayanak
    Madde 3-
-    5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (11/c Maddesi)
-    5326 sayılı Kabahatler Kanunu (32. Maddesi)
Hükümlerine dayanmaktadır.
 
İl’de Huzur Ve Güvenliğin Sağlanması
Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesinin (A) bendinde “Vali, il sınırlan içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”
(C) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindedir.
Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.”
Hükümleri yer almıştır.
 
1/2
Emre Aykırı Davranış
Madde 5- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "‘Emre Aykırı Davranış’" başlıklı 32. Maddesi;
‘‘( 1 ) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk lirası (2016 yılı için uygulanacak idari para cezası ikiyüzondokuz Türk lirası) idari para cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir.
( 2 ) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.” Hükmü amirdir.
Genel Esaslar
Madde 6-
1-    Samsun il sınırları içerisinde zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklanmıştır.
2-    İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, açıktan zorunlu hallerde bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce ilgili kolluk birimine bildirilecek ve yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisi alınacak, fotokopinin arka yüzüne kendi el yazısıyla adres ve telefon bilgileri alınacak, yakıtı alış sebebi de belirtilecek,  ayrı ve sadece firma yetkilisinin erişebileceği, gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek ve bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine/Jandarma Karakol Komutanlığına 24 saat içerisinde teslim edilerek Kolluk tarafından da belgeler dosyasında muhafaza edilecektir.
3-    Akaryakıt istasyonlarında açıktan yakıt alan kişilerin kimlik belgelerinin tutulduğu dosya ve klasörler bağlı bulunulan Polis Merkezi Amiri/Jandarma Karakol Komutanı tarafından gerekli görülen hallerde denetlenebilecektir.
Cezaî Hükümler
Madde 7- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi gereğince alınan bu karara uymayan akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.
Yürürlük
Madde 8-
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9-
Bu Kararı Samsun Valiliği yürütür.

                                                                                                                                                                               İbrahim ŞAHİN
                                                                                                                                                                               Vali

Haber: Serhat C. İLERİ

Alaçam Posta Facebook Haber Paylaşma Butonu. Tıklayın ve bu haberi anında Facebook hesabınızda hızlı bir şekilde paylaşın. Alaçam Posta İnternet Sitesi

RSS | Yazar Girişi

DMCA.com Protection Status

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi